ІОП "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ"
Среда, 14.11.2018, 15:21
Меню порталу
Пошук
Категории раздела
Дослідження з питань впровадження ДО [53]
Технології дистанційної освіти, інноваційні методи навчання, ІКТ в ВНЗ
Фізико-технічні дослідження [7]
мікро-, нано-, оптоелектроніка; акустика; технічна електроніка
Гуманітарні дослідження [2]
Філософія державного управління, соціокультурні дослідження
Розвиток творчості [11]
Методика преподавания естественнонаучных дисциплин [3]
Друзі порталу
Вища школа
Корисні посилання
МОН України

ДНУ "ІМЗО"

НАПН України

НАН України

Якість освіти

Educational Era

Нова українська школа

Університет менеджменту освіти

Педрада (портал освітян України)

Луганська облдержадміністрація

Управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації

Законодавство України

Електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки ім. Вернадського

Пошук поштових відправлень

Наше опитування
Чи потрібен тьютор у дистанційній освіті?
Всего ответов: 15
Статистика


Украина онлайн
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Дослідження з питань впровадження ДО

ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Воронкін О.С. Екосистемний підхід у дистанційному навчанні / О.С. Воронкін // Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Київ, 30-31 травня 2017 р.). - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,2017. - С. 55-59. - Режим доступу : http://tdo.at.ua/paper/sbornik_it2017.pdf

 

ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Воронкін О. С.

КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С. С. Прокоф’єва»

 

Останнім часом у закордонних публікаціях, присвячених дистанційному навчанню, широко обговорюється концепція навчальної екосистеми. На основі аналізу інтерпретацій різних варіантів тлумачень поняття «навчальна екосистема» ми спробуємо визначити його змістовну сутність, а також розкрити пріоритетні принципи екосистемного підходу в дистанційному навчанні.

Як відомо, під біологічною екосистемою розуміють систему, що складається із сукупності живих організмів, середовища існування і системи зав’язків, які забезпечують обмін речовиною і енергією між ними [1; 4].

Під навчальною екосистемою вчені у різних контекстах розуміють цілісну (самодостатню) модель навчання [7], інфраструктуру навчання [8; 9], цифрові технології [13] і технології розробки навчальних інструментів [6]. О.Кондаков звертає увагу на ключову роль мобільних обчислювальних пристроїв і засобів комунікації у формуванні сучасної  екосистеми [2]. За визначенням М. Лаанпере, К. Пата і П. Нормак навчальна екосистема – це адаптивна соціально-технічна система, яка складається з цифрових інструментів, послуг і матеріалів, що використовуються у навчальному процесі, та суб’єктів навчального процесу, взаємодіючих між собою в рамках  соціального, економічного та культурного середовища [10]. На думку Б. Олейникова і С. Подлєсного [3] екосистема є інтегрованим середовищем, в якому всі субєкти взаємодіють один з одним, а також з інноваційними продуктами, технологіями, методами навчання та іншими навчальними елементами. Дж. Рейна [12] у розробленій моделі навчальної екосистеми (рис 1) використовує складники, притаманні біологічним системам – біотичний, абіотичний і антропогенний. Біотичний складник охоплює суб’єктів навчального процесу (лектор, тьютор, технічний адміністратор, студенти), абіотичний – обчислювальні пристрої, засоби комунікації та технічні засоби забезпечення спільної діяльності.

Рис. 1. Модель навчальної екосистеми, Дж. Рейна, 2011 [12]

Ця модель представляє інтерес для комплексного опису навчальних взаємодій (лектор – тьютор, лектор – технічний адміністратор, тьютор – технічний адміністратор, студент – студент, студент – тьютор, студент – лектор, студент – технічний адміністратор, лектор – інтерфейс, тьютор – інтерфейс, технічний адміністратор – інтерфейс, студент – інтерфейс, студент – контент) та допомагає оцінити ефективність використовуваних методів і технологій навчання.

Таким чином, термін «екосистема» освітяни використовують для опису різних системних підходів. Під навчальною екосистемою ми розуміємо цілісне інформаційно-освітнє середовище, утворене стійкою взаємодією суб’єктів навчального процесу із використанням програмно-апаратних методів, засобів, ресурсів, інструментів і послуг у процесі вирішення освітніх завдань. У табл. 1 наведено змістовні складники цього поняття.

Таблиця 1

Узагальнені складники поняття «навчальна екосистема»

У розробці дистанційних курсів домінує концепція необхідності використання єдиної платформи з уніфікованим набором послуг (так звані LMS/LCMS-системи), однак використання такої централізованої системи управління навчанням з певного етапу починає обмежувати суб’єктів навчального процесу. Разом з тим існує широкий спектр ресурсів і додатків, які дозволяють доповнити функціональні можливості LMS. Їх збалансоване залучення сприяє підвищенню рівня гнучкості, адаптивності, персоналізованості й міждисциплінарності. При цьому розробник курсу повинен розглядати його як компонент більш великої й складної системи, та орієнтуватися на принципи, характерні для екосистемного підходу [11], серед яких пріоритетними на нашу думку є:

 • принцип «3C» – еволюційні зміни, складність і співробітництво (англ. Change, Complexity and Collaboration). Сьогодні спостерігаються зміни у всіх сферах і ланках освітньої та професійної діяльності людини. Через швидке старіння знань і вмінь формальне навчання не спроможне підготувати фахівця, який би залишався конкурентоспроможним все своє життя. Тому їм доводиться бути більш гнучкими і відкритими для неперервного навчання. Представники громадськості та вчені в усьому світі обговорюють шляхи модернізації змісту, форм, методів і технологій навчання. Разом з тим, виникає потреба у співпраці між фахівцями різних дисциплінарних напрямків, зростає складність прийняття рішень. Співробітники Інституту майбутнього (The Institute for the Future) у дослідженні [5] виокремлюють 10 ключових робочих навичок, що набудуть актуальності з 2020 року: неординарне мислення, трансдисциплінарність, соціальний інтелект, інноваційне та адаптивне мислення, міжкультурна компетентність, алгоритмічне мислення, уміння виокремлювати зайву інформацію, уміння працювати з сучасними медіа, уміння працювати віддалено;

 • принцип мобільності (принцип навчання на робочому місці). Виокремлення неформального, інформального й соціального типів навчання нарівні з широкими можливостями інформаційно-комунікаційних технологій і розвитком мобільних обчислювальних засобів відкриває нові перспективи у персоналізованому та адаптивному навчанні;

 • принцип «70:20:10», запропонований М. Макколом, Р. Ейчінгером і М. Ломбардо в середині 90-х років ХХ століття, зміщує акцент з аудиторного навчання на неперервний саморозвиток: 70% відводиться емпіричному навчанню через реальні ситуації на робочому місці; 20% соціальному навчанню при спілкуванні з керівництвом і колегами (наставництво, коучинг, тьюторство тощо); 10% формальному (традиційному) навчанню;

 • принцип дизайнерського мислення. Дизайнерське мислення процес пізнавальної діяльності індивіда, орієнтований на використання сукупності аналітичних, творчих і проектних підходів, що застосовуються до вирішення навчальних проблем. В основу курсу мають закладатися цінності та певний спосіб мислення.

 

Список використаних джерел:

 1. Евдокимов Н. Концепция платформ умерла – на смену ей пришли экосистемы [Електронний ресурс] / Н. Евдокимов. – Режим доступу : https://vc.ru/p/ecosystem-vs-platform. – Назва з екрана.

 2. Кондаков А. Образование: накануне прорыва [Електронний ресурс] / А. Кондаков. – Режим доступу : http://ciur.ru/SiteAssets/Lists/List2/EditForm/ Презентация_А.Кондаков _ Республика Удмуртия.pdf. – Назва з екрана.

 3. Олейников Б. В. О концепции «экосистема обучения» и направлениях развития информатизации образования / Б. В. Олейников, С. А. Подлесный // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 4. – C. 84–91.

 4. Экосистема [Електронний ресурс] // Википедия. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/Экосистема. – Назва з екрана.

 5. Davies A. Future Work Skills 2020 [Електронний ресурс] / A. Davies, D. Fidler, M. Gorbis. – Palo Alto : The Institute for the Future. – 2011. – 19 p. – Режим доступу :  http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf. – Назва з екрана.

 6. Ficheman I. KDigital learning ecosystems: authoring, collaboration, immersion and mobility / I. K. Ficheman, R. de Deus Lopes // Proceedings of Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (Santander, Cantabria, Spain, 1-5 July, 2008). – Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2008. – P. 371–372.

 7. Frielick S. Beyond constructivism: An ecological approach to e-learning [Електронний ресурс]  / S. Frielick // Beyond the comfort zone : Proceedings of the 21st Australasian Society for computers in learning in tertiary education conference (Perth, Australia, 5–8 December 2004). – Perth : The University of Western Australia, 2004. – P. 328–332. – Режим доступу : http://ascilite.org/conferences/perth04/procs/pdf/frielick.pdf. – Назва з екрана.

 8. Gütl Ch. Ecosystem-based theoretical models for learning in environments of the 21st century [Електронний ресурс] / Ch. Gütl, V. Chang // International Journal of Emerging Technologies in Learning. – 2008. – Vol. 3. – Issue 3. – P. 50–60. – Режим доступу :  https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/5372/119072_11006_V C - Ecosystem-based theoretical models for learning in environments of the 21st century.pdf?sequence=2. – Назва з екрана.

 9. Gütl Ch. The use of Web 2.0 Technologies and Services to support E-Learning Ecosystem to develop more effective Learning Environments / Ch. Gütl, V. Chang // Proceedings of International Conference on Data Engineering and Management (Tiruchirappalli, India, 9 February 2008). – Tiruchirappalli : Bishop Heber College, 2008. – P. 145–148.

 10. Laanpere M.  Pedagogy-driven design of digital learning ecosystems / M. Laanpere, K. Pata, P. Normak, H. Põldoja // Computer science and information systems. – 2014. –11 (1). – Р. 419–442.

 11. Learning while working manifesto [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sproutlabs.com.au/learning-while-working. – Назва з екрана.

 12. Reyna J. Digital teaching and learning ecosystem: a theoretical approach for online learning environments / Jorge Reyna // In Proceedings of Ascilite 2011 (Hobart, Australia, 4-7 December 2011). – Hobart : University of Tasmania, 2011. – P. 1083–1088.

 13. Uden L. The future of E-learning: E-learning ecosystem / L. Uden, I. T. Wangsa, E. Damiani // Proceedings of Inaugural IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies (Cairns, Australia, 21–23 February 2007. – 2007. – P. 113–117.

 

 

Категория: Дослідження з питань впровадження ДО | Добавил: voronkin (05.06.2017) | Автор: Воронкін Олексій E W
Просмотров: 625 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
0
1 voronkin  
Воронкін О.С. Екосистемний підхід у дистанційному навчанні / О.С. Воронкін // Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Київ, 30-31 травня 2017 р.). - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,2017. - С. 55-59. - Режим доступу : http://tdo.at.ua/paper/sbornik_it2017.pdf


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Українські свята
Праздники Украины
Форма входа
Edutopia RSS
ІОП "Технології дистанційної освіти" © Lugansk, Ukraine, 2018 Конструктор сайтов - uCoz