ІОП "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ"
Среда, 14.11.2018, 15:25
Меню порталу
Пошук
Категории раздела
Дослідження з питань впровадження ДО [53]
Технології дистанційної освіти, інноваційні методи навчання, ІКТ в ВНЗ
Фізико-технічні дослідження [7]
мікро-, нано-, оптоелектроніка; акустика; технічна електроніка
Гуманітарні дослідження [2]
Філософія державного управління, соціокультурні дослідження
Розвиток творчості [11]
Методика преподавания естественнонаучных дисциплин [3]
Друзі порталу
Вища школа
Корисні посилання
МОН України

ДНУ "ІМЗО"

НАПН України

НАН України

Якість освіти

Educational Era

Нова українська школа

Університет менеджменту освіти

Педрада (портал освітян України)

Луганська облдержадміністрація

Управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації

Законодавство України

Електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки ім. Вернадського

Пошук поштових відправлень

Наше опитування
Ви:
Всего ответов: 32
Статистика


Украина онлайн
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Дослідження з питань впровадження ДО

Конвергенція інформаційних технологій як джерело педагогічних інновацій у вищій школі

Воронкін О. С. Конвергенція інформаційних технологій як джерело педагогічних інновацій у вищій школі // Информационные процессы и технологии «Информатика 2014»: материалы VII Международной науч.-практ. конф. (22-26 апреля 2014 г., г. Севастополь). – Севастополь, 2014. – С. 119-120.

 

УДК 004+378

О. С. Воронкін, аспірант

Державний заклад Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

E-mail: alex.voronkin@gmail.com

КОНВЕРГЕНЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

This paper examines the convergence of IT as a source of pedagogical innovation in higher education

 

Наукові інновації охоплюють всі області людських знань. Нагадаємо, що джерелами виникнення інновацій є: зміна потреб виробничого процесу; зміни в структурі галузі або ринку; демографічні зміни; зміни в сприйнятті і в ціннісних установках; нові наукові знання.

Конвергенція це зближення і взаємопроникнення наук і технологій, при цьому кордони між ними стираються, а нові результати виникають на стику областей [1]. Такий науково-технологічний уклад базується на так званих НБІК-технологіях (Н – нано, Б – біо, І – інфо, К – когні) [2].

Пріоритет підтримки інформаційних технологій в освіті очевидний, це визначається рядом факторів [3]. По-перше, впровадження ІКТ в освіту істотно прискорює передачу знань і накопиченого технологічного і соціального досвіду. По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання і освіти, дозволяють людині успішніше і швидше адаптуватися до навколишнього середовища і соціальних змін. По-третє, активне і ефективне впровадження ІКТ в освіту є важливим фактором реформування та модернізації системи освіти.

I. Звукозапис у навчальному процесі. Звукова наочність дозволила суттєво посилити смислове навантаження, передати емоційне забарвлення, розвивати слухову пам'ять, формувати навички спостереження за мовленням викладача. Так, у практиці використовувалися комплекти, що складалися з аудіозаписів, макетів, паперових альбомів рисунків (схем, діаграм). Це дозволило фактично реалізовувати методичні посібники (приклад, на голові учня – навушники, а на столі перед очимаальбом).

II. Кіно в навчальному процесі. У 30-х роках XX ст. почали з'являтися перші цілісні фільми, призначені спеціально для навчальних цілей. З'явилася можливість об'єднати зображення і звук, розкрити динаміку різних явищ, актуалізувалося питання про створення науково-методичних фільмів. До дидактичних особливостей кіно слід віднести [4]: 1) емоційну сторону сприйняття; 2) цілеспрямовану форму викладання змісту; 3) можливість абстрагування; 4) можливість показу громадського, фізичного, хімічного або технічного явища в динаміці; 5) можливість показу явища в уповільненому або прискореному темпі; 6) організацію уваги; 7) наукову документальність і достовірність.

III. Навчальне телебачення. Перші телепередачі для студентів проводилися відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 9 квітня 1964 «Про подальше поліпшення вищої і середньої спеціальної заочної та вечірньої освіти». У розвитку систем навчального телебачення визначають три основні напрями – лекційне, довідково-інформаційне, демонстраційне.

IV. Конвергенція інформаційних і комунікаційних технологій. Основними тенденціями системи освіти є [1, 5, 6]: підвищення якості освіти шляхом її фундаменталізації; інформування студентів про сучасні досягнення науки в більшому обсязі і з більшою швидкістю; забезпечення націленості навчання на нові технології і методики навчання; забезпечення більшої доступності освіти для всіх верств населення; підвищення творчого компоненту освіти.

Після розробки World Wide Web і гіпертекстової системи наступним етапом стала конвергенція телекомунікаційних мереж. Здійснювалася інтеграція різних інформаційних середовищ, розроблювалися загальні інтерфейси та універсальні протоколи. Внаслідок еволюційного процесу конвергенції інформаційних і телекомунікаційних технологій відбувалася інтеграція мережних інфраструктур, в результаті чого неперервно формувалися умови для широкого впровадження у навчальний процес мережних технологій

«електронного навчання» і розширення спектру форматів представлення навчальної інформації [7]. Розвиток веб-технологій дозволив використовувати соціальні мережі [8, 9], вибудовувати комунікаційне середовище людиниперсональне (індивідуальне) навчальне середовище PLE (Personal Learning Environment). Студент став активним елементом системи, яка не тільки контролює та спрямовує його діяльність, але і дозволяє впливати на функціонування і наповнення самої системи. Реалізуються нові педагогічні ідеї та теорії навчальної діяльності (наприклад, коннективізм, парагогіка та ін.). З 2008 року широку практику набувають масові відкриті дистанційні курси MOOC (Massive Open On-line Course). За підтримки провідних університетів світу було розроблено платформи edX, Udacity, Coursera, FutureLearn та ін.

Таким чином, процес конвергенції інформаційних технологій сприяє розвитку відкритої освіти [10], важливим елементом якої є можливість вибору засобів, місця і часу навчання, типу комунікацій відповідно до потреб. «Сучасні ІКТ для підтримки масового неперервного навчання – це інтеграція класичної науки і наукового передбачення, інновацій та практики, каталізатором виступає педагогічна майстерність викладача, його досвід, уміння узагальнювати, примножувати і дивитися в майбутнє» [11].

 

Бібліографічний список

 1. Трофимов В. В. ИТ и конвергенция технологий // Информационные технологии в экономике, управлении и образовании : сборник научных статей в 2 частях / под ред. проф. В. В. Трофимова и проф. В. Ф. Минакова. – СПб : СПбГУЭФ, 2011. – Ч. 1. C. 7–12.

 2. Ковальчук М. В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее / М. В. Ковальчук // Российские нанотехнологии. – 2011. – Т. 6. – № 1–2. – С. 13–23

 3. Яковлев А. И. Информационно-коммуникационные технологии в образовании / А. И. Яковлев // ИКТ в дистанционном образовании : материалы доклада круглого стола. – М. : МИА, 1999. – 14 с.

 4. Золотарев А. А. Технические средства обучения в высших военно-учебных заведениях (Вопросы теории и методики преподавания) / А. А. Золотарев, Б. Ф. Федоров ; под ред. Ф. П. Тонких и К. В. Проворова. – М. : Воениздат, 1976. – 223 с.

 5. Образование и XXI век: Информационные и коммуникационные технологии. – М. : Наука, 1999. – 191 с.

 6. Открытое образование – объективная парадигма XXI века / под общ. ред. В. П. Тихонова. – М. : МЭСИ, 2000. – 288 с.

 7. Мазаева М. А. Перспективы развития электронного обучения в образовательных учреждениях Ростовской области / М. А. Мазаева, О. В. Дятлова, М. Б. Стрюков, В. Ф. Кравченко // Информационные технологии в образовании : сборник научных трудов участников IX научно-практической конференции-выставки (29–30 октября 2009 г.). – Ростов н/Д : Ростиздат, 2009. – С 8–9.

 8. Воронкин А. С. Социальные сети: эволюция, структура, анализ [Электронный ресурс] / А. С. Воронкин // Образовательные технологии и общество : международный электронный журнал. – 2014. – Том 17. – № 1. – С. 650–675. – Режим доступа : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/21.pdf.

 9. Воронкін О. С. Граф твіттер-мережі як засіб аналізу взаємозв’язків із аудиторією у відкритому дистанційному курсі / О. С. Воронкін // Інформаційні процеси і технології : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (22–26 квіт. 2013 р., м. Севастополь). – Севастополь : ВЕБЕР, 2013. – С. 151–153.

 10. Открытое образование: предпосылки, проблемы, тенденции развития / под ред. В. П. Тихомирова. – М. : МЭСИ, 2000.

 11. Манако А. Ф. Инновации в образовании: эволюция и конвергенция как источник трансформаций / А. Ф. Манако, А. С. Воронкин // Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное обучение : колект. моногр. / [Авторский

  коллектив: В. И. Гриценко, В. Б. Белоусова, В. Б. Артеменко, А. Г. Колгатин, Т. Н. Каменева и др.]. – К. : Академпериодика. – 2013. – С. 90120.

Категория: Дослідження з питань впровадження ДО | Добавил: voronkin (28.02.2015) | Автор: Воронкін Олексій Сергійович E W
Просмотров: 626 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Українські свята
Праздники Украины
Форма входа
Edutopia RSS
ІОП "Технології дистанційної освіти" © Lugansk, Ukraine, 2018 Конструктор сайтов - uCoz